Erfelijkheid

Erfelijkheid in de praktijk/
Het is niet de bedoeling een les in erfelijkheid te geven. Voor een les over erfelijkheid Daarvoor verwijzen wij u naar een goed boek over deze materie. Om goede Mechelsen te fokken is het niet nodig een specialist in erfelijkheid te zijn. Alleen geduld, doorzettingsvermogen,"oog" voor mooie dieren en een goede selectie zijn hier van belang.Het conditioneren van de dieren speelt ook hier een niet te onderschatten rol. Een elementaire kennis over erfelijkheid kan nuttig zijn maar biedt anderzijds toch geen enkele garantie op succes. Erfelijkheid bij dieren blijft een groot mysterie, zodat we steeds opnieuw voor verrassingen komen te staan. Dat maakt het fokken zo boeiend. Indien het fokken van goede Mechelsen zo eenvoudig was dat wanneer men gewoon twee kampioenen aan elkaar koppelde om terug opnieuw twee kampioenen te krijgen dan zouden er allang geen andere dan kampioenen overblijven en zou de pret er ook af zijn.

Erfelijkheid is de overdracht van ouderlijke kenmerken op de nakomelingen
Het moet de bedoeling zijn van de sportfokkers om alleen maar de goede eigenschappen over te brengen. Het zal u aanstonds opvallen dat jonge dieren niet alle precies op hun ouders lijken Wij hebben bij onze dieren twee groepen van invloeden die het uiterlijk bepalen, de erfelijke invloeden en de uitwendige invloeden. De erfelijke eigenschappen heeft een dier heeft, heeft het verkregen van zijn ouders door erfelijke overdracht, doch deze eigenschappen kunnen benvloed worden door uitwendige omstandigheden zoals voeding, verzorging, huisvesting, vroeg, tijdig of laat geboren zijn. Is het met de voeding of huisvesting niet in orde, dan zullen productie, (vlees- en eiproductie), bouw en groei van het dier minder zijn dan men op qrond van erfelijke aanleg had mogen verwachten. De erfelijke invloeden liggen in het dier besloten en zijn door hem van de ouders ontvangen. Wij kunnen echter niet zeqqen dat bepaalde uiterlijke eigenschappen van de ouders zijn meegekregen, maar slechts dat de aanleg om die eigenschap tot uiting te brengen, van de ouders wordt meeqekregen. Zo zullen kuikens van een goed doorgefokte stam Mechelsen met een hoge vleesproductie de aanleg voor deze eigenschap van de ouders hebben gerfd. De eigenschap hoge vleesproductie" kan zich pas uiten indien de uitwendige invloeden het mogelijk maken en dus b.v. verzorging en voeding aan alle eisen voldoen.

Selectie
Voor de verbetering van een bepaalde eigenschap van een ras, ziet men vooral bij sportfokkers een soort massaselectie toepassen. Men heeft een beeld voor ogen van het ideaal en datgene wat er niet mee overeenstemt of er ver van afwijkt wordt verwijderd. Voor sommigen is de kleinste afwijking reeds voldoende om de dieren te verwijderen. Meestal is de laatste handelswijze ook de beste om op korte termijn tot goede resultaten te komen. De selectie is ons inzien de snelste wijze om tot een verbetering te komen. Men moet echter de uitwendige omstandigheden zo maken, dat de gunstige eigenschappen zich kunnen uiten. Ongunstige, zeg maar slechte eigenschappen voor bepaalde lichaamsdelen die bij Mechelsen niet worden getolereerd o.a.: bult, dakpanstaart, deuk in borstbeen, krom borstbeen, gespleten kamfront. Bij enkelkam, ingegroeide kamdoorn bij kalkoenkop, vorktand, zijsprank aan kam, ontbreken van been- en voetbevedering, eekhoornstaart, eendenvoet, gebroken oog, miskleuren, open snavel. O- en X-benen, ontbreken van nagels of teendelen, scheve of open staart, te hoog staart gedragen staart, kruisvleugel, uitgezakte of afhangende vleugel, te smalle slagpennen in vleugel, lichaamsgrootte is te klein volgens standaard. Dieren met een slechte eigenschap voor een bepaald lichaamsdeel kunnen worden verwijderd ofwel worden ze gepaard aan dieren met een goede eigenschap voor dat bepaald lichaamsdeel. Aan de hand van selectie worden alleen nog dieren met een goede eigenschap voor dat bepaald lichaamsdeel overgehouden.

Inteelt
Inteelt is het paren van individuen die nauw aan elkaar verwant zijn, zoals vader met dochters of zusters met broers. In de kippenhouderij is er zowel bij de stammenteelt als de lijnenteelt vrijwel altijd sprake van inteelt. Op deze wijze blijven de nakomelingen raszuiver, waardoor de specifieke eigenschappen van een bepaald ras bewaard blijven. Bij het bedrijven van inteelt moet echter na korte of lange tijd we een prijs betaald worden. Het gevolg van inteelt is namelijk dat de vitaliteit en de bevruchtingsresultaten van de nakomelingen afnemen. Dat wordt veroorzaakt doordat de variatie in de genetische eigenschappen afneemt. Door de inteelt ontstaat een individu, in dit geval een kip, die minder mogelijkheden heeft om op de vele verschillende eisen die het leven stelt in te spelen. De sportfokker die zich met inteelt bezighoudt, moet daarom altijd een goede administratie bijhouden van de kruisingen die hij met zijn kippen uitvoert. Als het mis dreigt te lopen, kan hij dan door een structureel andere kruising uit te voeren, snel ingrijpen.

Erfelijkheid van de lichaamsgrootte
Over de erfelijkheid van de lichaamsgrootte bij hoenders is niet zoveel geweten. Dit probleem is niet zonder belang bij het kweken met groothoenders. Een oplossing voor dit probleem is het mengen van onverwante stammen Mechelsen, en het scherp selecteren vanaf de tweede.

Wat uitleg bij enkele begrippen:
- Fokzuiver : een dier is fokzuiver voor een erfelijk eigenschap, indien alle door het dier gevormde geslachtscellen drager zijn van die eigenschap. Fokzuiverheid betekent zekerheid voor wat betreft de vererving.
- Fokonzuiver : een dier is fokonzuiver, indien ten aanzien van een bepaalde erfelijke eigenschap verschillende geslachtscellen gevormd worden. Fokonzuiverheid betekent onzekerheid voor wat betreft de vererving.

Besluit:
Voor het selecteren van Mechelsen verwijzen wij U graag naar de standaard. Volstaat deze niet om U volledige zekerheid te geven omtrent het al dan niet aanhouden van bepaalde dieren, raadpleeg dan eens een ervaren fokker, een bestuurslid of een keurmeester die het ras door en door kent. Een principe moet U steeds voor ogen houden:

TYPE EN BOUW PRIMEREN OP AL DE ANDERE KENMERKEN!


Neem met uw jonge, uitgegroeide dieren zoveel mogelijk deel aan jongdierendagen. Hier zal de keurmeester de beginners maar ook de ervaren fokkers, attent maken op de gaven en gebreken van de dieren en zo nodig de nuttige wenken meegeven voor de toekomst.

Terug naar Fokken